Για να εκδώσετε φορολογικής ενημερότητας από την Δ.Ο.Υ σας, μπορείτε να το κάνετε και ηλεκτρονικά, μέσω της υποβολής του εντύπου Α9 στο Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Αυτό που χρειάζεστε είναι να ξέρετε τους κωδικούς του taxisnet. Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς θα πρέπει να εκδώσετε τον κλειδάριθμο από την εφορία.

Εφόσον κάνετε εισαγωγή στον λογαριασμό σας επιλέγετε το menu Εφαρμογές TAXISnet, που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας και στη συνέχεια στην κατηγορία Εφαρμογές Πιστοποιητικών επιλέξτε το Έντυπο Βεβαίωσης Φορολογικής Ενημερότητας. Στο εμφανιζόμενο ηλεκτρονικό έντυπο επιλέγετε την αιτία έκδοσης και συμπληρώνετε τον φορέα που θα κατατεθεί η φορ. ενημερότητα και τέλος επιλέγετε Yποβολή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ

  1. Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, ή εφόσον υπάρχουν να έχουν μπει σε ρύθμιση
  2. Να έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το τελευταίο οικονομικό έτος
  3. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, να έχει υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για το τελευταίο οικονομικό έτος

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ

Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός τριάντα (30) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα ατομικά στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του δεν υπόκεινται σε προθεσμία.

Το λογιστικό γραφείο ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΙΚΕ αναλαμβάνει για εσάς όλη την διαδικασία για ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 233166 ή στείλτε μας email : info@dalkitsi.gr