Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται η αρμόδια ΔΟΥ και η διαδικασία για την ΕΚΔΟΣΗ ΑΦΜ ή ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ είναι τα παρακάτω.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΦΜ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Για την απόδοση ΑΦΜ στα Φυσικά Πρόσωπα υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ το έντυπο «Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής ατομικών στοιχείων (Μ1)»

Με το έντυπο αυτό δηλώνονται:

  • Τα προσωπικά στοιχεία όπως, Επώνυμο, Όνομα, Επώνυμο και Όνομα πατέρα, πατρικό επώνυμο και όνομα μητέρας, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης στην Ελλάδα ή Χώρα Γέννησης στο Εξωτερικό.
  • Η διεύθυνση κατοικίας του.
  • Τα στοιχεία ταυτότητας. ( Επιδεικνύεται υποχρεωτικά η ταυτότητα ή σε περίπτωση αλλοδαπού, το διαβατήριο του υπόχρεου. )
  • Το επάγγελμα και η οικογενειακή κατάσταση του.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο άτομο κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτών.

2. Με τη δήλωση απόδοσης ΑΦΜ θα πρέπει να υποβληθεί και το έντυπο «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου (Μ7)». Στο έντυπο αυτό, ο υπόχρεος δηλώνει τις σχέσεις του, με φυσικά πρόσωπα, που αφορούν την οικογενειακή του κατάσταση ή την εκπροσώπησή του.

3. Για τα Νομικά πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων, κατά την απόδοση ΑΜΦ, υποβάλλεται και το έντυπο «Δήλωση Έναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου» Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του καταστατικού. Συνυποβάλλεται δε και η δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου, στην οποία το Νομικό Πρόσωπο και η Ένωση Προσώπων δηλώνει τις σχέσεις που απορρέουν από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας παραδίδεται στον υπόχρεο από τη ΔΟΥ αντίγραφο του εντύπου «Αποδεικτικό Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών»

ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΠΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο κλειδάριθμος είναι ένας μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης, ο οποίος σου επιτρέπει να έχεις πρόσβαση ηλεκτρονικά στο taxisnet. Τα βήματα για ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ είναι τα εξής:

  1. Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση για έκδοση κλειδαρίθμου, μέσω taxisnet, Με την ολοκλήρωση της αίτησης και τον έλεγχοτου συστήματος, λαμβάνετε σημείωμα στο οποίο αναγράφεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε στην αρμόδια ΔΟΥ για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο.
  2. Πηγαίνετε στην αρμόδια ΔΟΥ αυτοπροσώπως για να εγκρίνουν την αίτηση σας. Στην περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη ΔΟΥ για να παραλάβει τον κλειδάριθμο, μπορεί να πάει αντιπρόσωπός του προσκομίζοντας Ειδικό Πληρεξούσιο με θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια αρχή.
  3. Τέλος θα πρέπει από τις υπηρεσίες πιστοποίησης του taxisnet να επιλέξετε Ενεργοποίηση Λογαριασμού. Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού απαιτείται να συμπληρώσετε
    • τον κλειδάριθμο που σας δόθηκε στη Δ.Ο.Υ. με ακρίβεια , συμπεριλαμβάνοντας τις παύλες.

Αν παρόλα αυτά σας φαίνεται μια δύσκολη διαδικασία το λογιστικό γραφείο ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΙΚΕ αναλαμβάνει για εσάς όλη την διαδικασία για ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΔ ή ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποκτήσετε νέο αφμ και κλειδάριθμο για να μπορέσετε να δραστηριοποιηθείτε οικονομικά. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 233166 ή στείλτε μας email : info@dalkitsi.gr