Για τους φορολογούμενους που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις, το κράτος προχώρησε σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να τις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ. Για να ρυθμίσετε τα χρέη σας, θα πρέπει κάθε οφειλέτης να υποβολή μια αίτηση για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ. Η αίτηση αυτή πραγματοποιείται  αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ.

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία, ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, ή προσωρινής διαταγής

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

  • Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας έως την ημερομηνία της αίτησης (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα).
  • Οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (με άλλη ρύθμιση ή αναστολή πληρωμής).
  • Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα (50.000) ευρώ πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή(ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, λογιστές φοροτεχνικοί και κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος). Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, πέραν της τήρησης των οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει την αξία της προσφερόμενης διασφάλισης

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ – ΔΟΣΕΙΣ

  • Από δύο (2) έως σαράντα οχτώ (48), εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό έλεγχο καθώς και για μη φορολογικές οφειλές.
  • Από δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) για όλες τις υπόλοιπες οφειλές. · Οφειλές βεβαιωμένες υπέρ αλλοδαπού δημοσίου δύναται να ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1.α. (i) της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4646/2019.
  • Ο αριθμός των δόσεων που καθορίζεται από την φορολογική διοίκηση για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης (30€). Βεβαίως ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει την αποπληρωμή σε λιγότερες δόσεις των είκοσι τεσσάρων (24)μηνιαίων.

Περισσότερα δείτε εδώ.

Επισκεφτείτε τώρα το λογιστικό γραφείο ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΙΚΕ στην ΚΑΒΑΛΑ για να προβείτε και εσείς σε μια πιο ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών σας. Άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό θα σας βοηθήσει να τακτοποιήστε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 233166 ή στο info@dalkitsi.gr για μια πρώτη ενημέρωση.