Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 Γ’ Κύκλος Μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

Όλες οι επιχειρήσεις  που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

 • είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014).
 • κατά την 31.12.2019 είχαν Κύκλο Εργασιών έως 200.000 ευρώ ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα
 • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης
 • κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Όταν πρόκειται για, Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

Δεν είναι επιλέξιμες όσες επιχειρήσεις

 • επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,
 • επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
 • επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και
 • επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) και δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ή αν έχει ενταχθεί σε ρύθμιση, αυτή δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σκοπός και Ύψος Εγγύησης

Παρέχεται εγγύηση ύψους 80% ανά δάνειο κεφαλαίου κίνησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB, επί των απαιτήσεων σε καθυστέρηση.

Επιλέξιμα Δάνεια

Δάνεια που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 1. Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν με ημερομηνία χορήγησης (εκταμίευση των Δανείων) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.
 2. Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.
 3. Δάνεια με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
 4. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
 5. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Ύψος δανείου

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μικρότερο:

 • 50.000 ευρώ ή
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
 • το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον Δικαιούχο (μέσω υποβολής σχεδίου ρευστότητας).

Η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 χορηγείται έναντι λήψης προμήθειας από τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση. Η προμήθεια αυξάνεται προοδευτικά καθώς αυξάνεται η διάρκεια του εγγυημένου δανείου ως εξής:

 • 1ο έτος = 0,25%
 • 2ο – 3ο έτος = 0,50%
 • 4ο – 5ο έτος = 1,00%

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η επιχείρηση αρχικά υποβάλει την αίτηση της στην πλατφόρμα www.ependyseis.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου μεταξύ άλλων δηλώνει και την Τράπεζα συνεργασίας της. Με την υποβολή, λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αιτήματος με τον οποίο ακολούθως πηγαίνει σε ένα κατάστημα της Τράπεζας που επέλεξε να συνεργασθεί και υποβάλει το φυσικό φάκελο της. Η Τράπεζα αξιολογεί το αίτημα της επιχείρησης και εφόσον το εγκρίνει, προωθεί το αίτημα με ηλεκτρονικό τρόπο στην HDB για το δικό της έλεγχο. Εφόσον υπάρξει έγκριση και από την πλευρά της HDB, ενημερώνεται η Τράπεζα, η οποία καλεί την επιχείρηση για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και ακολούθως γίνεται η εκταμίευση του δανείου με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 της HDB.