ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΙΚΕ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Αξιολόγηση Δομής και Λειτουργίας


Συμβουλευτική υποστήριξη διαχείρισης και διοίκησης επιχειρήσεων.

Στρατηγική


Μελέτη, στατιστική ανάλυση και βιωσιμότητα της εμπορικής σας δραστηριότητας.

Λειτουργικότητα


Συμβουλές ανάπτυξης και αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων (CRM, ERP).

Διοίκηση


Διοίκηση έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510233166 ή

Οικονομικές Συμβουλές


Έγκαιρη ενημέρωση και προσαρμογή της επιχείρησής σας στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.

Βudgeting


Σύνταξη προϋπολογισμών.

Fundraising


Ανεύρεση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

Επενδύσεις


Συμβουλές σχετικά με απορροφήσεις, συγχωνεύσεις και αποσχίσεις επιχειρηματικών κλάδων.