ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΙΚΕ

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Απλογραφικά, Διπλογραφικά Βιβλία


Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, σύμφωνα με τα ΕΛΠ 

Ενέργειες Εταιρειών


Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.

Οργάνωση & Επίβλεψη


Οργάνωση και επίβλεψη του λογιστηρίου κάθε επιχείρηση.

Επαγγελματικές Ενάρξεις


Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510233166 ή

Οικονομικές Καταστάσεις


Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης

Λογιστικές Διεκπεραιώσεις


Συναλλαγές με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).

Ανάληψη Λογιστηρίου


Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου

ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ


Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων