ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΙΚΕ

Φοροτεχνικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Φ.Π.Α


Σύνταξη, απόδοση και επιστροφή Φ.Π.Α επιχειρήσεων.

Φορολογικοί έλεγχοι


Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.

Οικονομικές Καταστάσεις


Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Φορολογικές Καταστάσεις


Φορολογία νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510233166 ή

Εκπαίδευση και Επίβλεψη


Εκπαίδευση του προσωπικού του λογιστήριο των πελατών μας

Φορολογικές Λύσεις


Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.

Απόδοση Φ.Π.Α, Φ.Χ


Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου

Φορολογική Υποστήριξη


Φορολογικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικής της επιχείρησης.