ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΙΚΕ

Εργατικά – ασφαλιστικά θέματα επιχειρήσεων

Μισθοδοτικές Καταστάσεις


Συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για τον Μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας.

Υπηρεσίες ΕΡΓΑΝΗ


Δημιουργία και υποβολή αρχείου στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), καταστάσεων προσωπικού, προσλήψεων ή αποχωρήσεων.

Απογραφές Ταμείων


Απογραφή στο ΙΚΑ και σε Επικουρικά ταμεία. Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

Προγράμματα ΟΑΕΔ


Συμμετοχή της εταιρείας σε επιδοτούμενα προγράμματα  εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510233166 ή

Εκπροσώπηση


Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας.

Οικονομικές Καταστάσεις


Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ή  επόμενης χρήσης.

Οικονομικές Αναλύσεις


Υπολογισμός της αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας  σας.

Τραπεζικές Υποχρεώσεις


Εκτέλεση τραπεζικών υποθέσεων για την κατάθεση των μισθών στους λογαριασμούς των εργαζομένων σας.