ΕΩΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε όσους καλλιτέχνες εγγραφούν στο Μητρώο Καλλιτεχνών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Το υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι θα καταβάλλει για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο αποζημίωση ειδικού σκοπού σε όσους καλλιτέχνες εγγραφούν στο Μητρώο Καλλιτεχνών.

Με νομοθετική ρύθμιση, προβλέπεται καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους €534 για τον μήνα Νοέμβριο και €534 για τον μήνα Δεκέμβριο σε όσους εγγραφούν στο Μητρώο Καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ολοκληρώσουν τη διαδικασία ως τις 10 Ιανουαρίου 2021.

Υπενθυμίζουμε ότι η ειδική αποζημίωση δίνεται σε σε όλους τους εργαζόμενους σε κλειστές επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις που λειτουργούν αλλά πλήττονται από την πανδημία

Αναλυτικά η διαδικασία εγγραφής:

Συγκεκριμένα στον ιστότοπο του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι (που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις) να κάνουν την έγγραφή τους, συμπληρώνοντας στον πίνακα Α: τα προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (e-mail, κινητό τηλέφωνο).

Στο πίνακα Β πεδίο (α), συμπληρώνουν την ειδικότητα τους. Οι ειδικότητες είναι συγκεκριμένες (337 τον αριθμό) και ο ενδιαφερόμενος μέσα από τον «εσωτερικό καταρράκτη» του πεδίου (α), επιλέγει την δική του. Μπορούν νε επιλέγουν πολλαπλές ειδικότητες και επίσης να τροποποιούν εγγραφή που έχουν ήδη κάνει.

Ακόμη στο πίνακα Β στο πεδίο (β), συμπληρώνουν με (Χ) μία από  τις τρεις περιπτώσεις που υπάρχουν και συγκεκριμένα: δηλώνουν αν έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή ισότιμο τίτλο σχολών ημεδαπής η αλλοδαπής (οπότε χρειάζεται να επισυνάψουν σε pdf το αντίστοιχο έγγραφο-τίτλο) ή δηλώνουν αν έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη προϋπηρεσίας στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας που έχει επιλεγεί (χωρίς υποχρεωτική επισύναψη κάποιου εγγράφου) και τέλος δηλώνουν αν είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (π.χ. ζωγράφοι, γλύπτες, κλπ).

Μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού, η αίτηση παίρνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία της εγγραφής στο ανωτέρω Μητρώο, για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (που θα ανοίξει) του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

Η ανωτέρω αποζημίωση ειδικού σκοπού, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι δικαιούχοι

Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από 13.5.2020 έως και την 10.01.2021 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα: artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76), για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020.

dalkitsi.gr

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ

ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΚΙΤΣΗ